ปรัชญา : โยคา เว ชายเต ภูริ (ปัญญาย่อมเกิดขึ้นเพราะการฝึกฝน)

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

 

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

คณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชี่ยวชาญ ยางศิลา

ประธานกรรมการ

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงกรด พิมพิศาล

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 

 ดร.สถาพร มงคลศรีสวัสดิ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 ว่าที่ ร.ต.ดร.สมโชค เฉตระการ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

   

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมประสงค์ เสนารัตน์

กรรมการ

 

อาจารย์อัจฉรียา พัฒนสระคู

กรรมการ

 อาจารย์ ดร.ธีรพล สืบชมภู

กรรมการ

     

 

 อาจารย์กล้า ภูมิพยัคฆ์

กรรมการ

 

อาจารย์ประวิทย์ พิมพิศาล

กรรมการ 

อาจารย์ชาตรี  ทองวรรณ

กรรมการ 

     

 

 

 นางสาวภิญญาพัชญ์ วังภูงา

ผู้ช่วยเลขานุการ

 

                                                                                                                      

 

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

 

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

1. การพัฒนาระบบสารสนเทศงานแผนและงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ตีพิมพ์ในวารสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พ.ศ. 2553

2. การพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดเก็บรายได้องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง  ตีพิมพ์ในวารสารวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2557

3. การพัฒนาระบบรวบรวมและสืบค้นข้อมูลภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำเสนอที่ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติ เรื่อง "การวิจัยรับใช้ชุมชนสร้างสังคมฐานความรู้" มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

4. การทำเหมืองข้อมูลกฎความสัมพันธ์ด้วยวิธีค่าถ่วงน้ำหนักสูงสุดจากกราฟบริบูรณ์แบบสมมาตร อาจารย์ประมูล สุขสกาวผ่อง เผยแพร่ในวารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Who's Online

มี 250 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

บทความที่สัมพันธ์กัน