ปรัชญา : โยคา เว ชายเต ภูริ (ปัญญาย่อมเกิดขึ้นเพราะการฝึกฝน)

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ ดร.ธีรพล สืบชมภู ในโอกาศสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  ปร.ด. (สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น และได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2561

 

.

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ ภิญโญ อาจสาลี ในโอกาสเข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัย เรื่อง "การเพิ่มประสิทธิภาพการแจ้งซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ด้วยคิวอาร์โค้ด กรณีศึกษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 14 5-6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ จังหวัดเชียงใหม่

 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ณัฐธิดา บุตรพรม ในโอกาสเข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัย เรื่อง ระบบบริหารจัดการคลินิก ในการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

 

 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชี่ยวชาญ ยางศิลา ในโอกาสเข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัย เรื่อง ระบบติดตามและแจ้งพิกัดการเกิดอุบัติเหตุของรถจักรยานยนต์ด้วยจีพีเอส เครือข่ายจีเอสเอ็มและแอนดรอยด์แอปพลิเคชัน ในการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้รับเกียรติบัตร การนำเสนอดีเด่น และได้รับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ฉบับพิเศษ (TCI 2)

 

 

 

 

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

 

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

 

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

คณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชี่ยวชาญ ยางศิลา

ประธานกรรมการ

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงกรด พิมพิศาล

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 

 ดร.สถาพร มงคลศรีสวัสดิ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 ว่าที่ ร.ต.ดร.สมโชค เฉตระการ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

   

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมประสงค์ เสนารัตน์

กรรมการ

 

อาจารย์อัจฉรียา พัฒนสระคู

กรรมการ

 อาจารย์ ดร.ธีรพล สืบชมภู

กรรมการ

     

 

 อาจารย์กล้า ภูมิพยัคฆ์

กรรมการ

 

อาจารย์ประวิทย์ พิมพิศาล

กรรมการ 

อาจารย์ชาตรี  ทองวรรณ

กรรมการ 

     

 

 

 นางสาวภิญญาพัชญ์ วังภูงา

ผู้ช่วยเลขานุการ