ปรัชญา : โยคา เว ชายเต ภูริ (ปัญญาย่อมเกิดขึ้นเพราะการฝึกฝน)

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ ดร.ธีรพล สืบชมภู ในโอกาศสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  ปร.ด. (สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น และได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2561

 

.

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ ภิญโญ อาจสาลี ในโอกาสเข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัย เรื่อง "การเพิ่มประสิทธิภาพการแจ้งซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ด้วยคิวอาร์โค้ด กรณีศึกษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 14 5-6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ จังหวัดเชียงใหม่

 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ณัฐธิดา บุตรพรม ในโอกาสเข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัย เรื่อง ระบบบริหารจัดการคลินิก ในการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

 

 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชี่ยวชาญ ยางศิลา ในโอกาสเข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัย เรื่อง ระบบติดตามและแจ้งพิกัดการเกิดอุบัติเหตุของรถจักรยานยนต์ด้วยจีพีเอส เครือข่ายจีเอสเอ็มและแอนดรอยด์แอปพลิเคชัน ในการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้รับเกียรติบัตร การนำเสนอดีเด่น และได้รับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ฉบับพิเศษ (TCI 2)