ปรัชญา : โยคา เว ชายเต ภูริ (ปัญญาย่อมเกิดขึ้นเพราะการฝึกฝน)

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566


อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา 

1) เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Support)
2) ผู้ดูแลระบบเครือข่าย (Network Administrator)
3) นักออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย (Computer graphic Designer and Multimedia)
4) นักการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing)
5) ผู้จัดการฝ่ายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Manager)
6) โปรแกรมเมอร์ (Programmer)
7) นักวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ (System Analysis)


แผนการเรียน