ปรัชญา : โยคา เว ชายเต ภูริ (ปัญญาย่อมเกิดขึ้นเพราะการฝึกฝน)

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 (เล่มหลักสูตร)

 จัดการเรียนการสอน  2  แขนงวิชา  ได้แก่

 1. แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ    รับผู้จบมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เรียน 3 ปีครึ่ง  และ รับผู้จบการศึกษา ระดับ ป.วส. หรือเทียบเท่า เรียน 2 ปี

 2. แขนงวิชาเทคโนโลยีเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต  รับผู้จบมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เรียน 3 ปีครึ่ง  

 

อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา

1. แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ    

     1) นักเขียนโปรแกรม (Programmer/Developer) ทั้งในคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ
     2) นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analyst and Designer)
     3) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (Computer Technical Officer) หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
     4) ประกอบอาชีพอิสระ (Independent Professionals) เช่น เปิดร้านขาย/ซ่อมคอมพิวเตอร์ รับเขียนโปรแกรม พัฒนาเว็บไซต์ ที่ปรึกษาและวางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต รับออกแบบและพิมพ์โปสเตอร์ ไวนิล รับตัดต่อวีดิโอ ผลิตสื่อมัลติมีเดีย ฯลฯ
     5) ผู้บริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Network and Internet Administrator)
     6) นักพัฒนาและบริหารจัดการเว็บไซต์ (Web Developer and Administrator)
     7) นักออกแบบสื่อกราฟิกส์ (Graphic Designer)
     8) เจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Supporting Personnel)
     9) ครูสอนคอมพิวเตอร์ตามโรงเรียนรัฐบาล/เอกชน (Computer Instructor)
     10) ผู้บริหารจัดการระบบฐานข้อมูลขั้นสูง (Database Administrator : DBA)  (จุดเน้นของแขนงวิชา) 

 2. แขนงวิชาเทคโนโลยีเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต  

     1) นักเขียนโปรแกรม (Programmer/Developer) ทั้งในคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ
     2) นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analyst and Designer)
     3) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (Computer Technical Officer) หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
     4) ประกอบอาชีพอิสระ (Independent Professionals) เช่น เปิดร้านขาย/ซ่อมคอมพิวเตอร์ รับเขียนโปรแกรม พัฒนาเว็บไซต์ ที่ปรึกษาและวางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต รับออกแบบและพิมพ์โปสเตอร์ ไวนิล รับตัดต่อวีดิโอ ผลิตสื่อมัลติมีเดีย ฯลฯ
     5) ผู้บริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Network and Internet Administrator)
     6) นักพัฒนาและบริหารจัดการเว็บไซต์ (Web Developer and Administrator)
     7) นักออกแบบสื่อกราฟิกส์ (Graphic Designer)
     8) เจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Supporting Personnel)
     9) ครูสอนคอมพิวเตอร์ตามโรงเรียนรัฐบาล/เอกชน (Computer Instructor)
     10) วิศวกรระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต (Network Administration)  (จุดเน้นของแขนงวิชา) 
     11) ติดตั้งและดูแลเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet Server Installation and Maintenance)  (จุดเน้นของแขนงวิชา)
     12) ติดตั้งและดูแลความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Network and Internet Security)  (จุดเน้นของแขนงวิชา)

  การจัดแผนการศึกษา ระยะยาวตลอดหลักสูตร