ปรัชญา : โยคา เว ชายเต ภูริ (ปัญญาย่อมเกิดขึ้นเพราะการฝึกฝน)

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

 

อาจารย์ประมูล สุขสกาวผ่อง ประธานสาขาวิชา
วท.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ศึกษาต่อปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 
 อาจารย์ภิญโญ อาจสาลี เลขานุการสาขาวิชา
 วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชี่ยวชาญ ยางศิลา
 ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา เกียรตินิยม อันดับ 1)  สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เว็บไซต์  :  http://cheawchan.reru.ac.th/
ประวัติการไปฝึกอบรม / สัมมนา

 

อาจารย์ชาตรี  ทองวรรณ
 วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
วท.ม. (วิศวกรรมเครือข่าย) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

 

 

 

 

อาจารย์ ดร.ธีรพล สืบชมภู
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)  สถาบันราชภัฏรำไพพรรณี
ค.อ.ม. (คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 ปร.ด. (สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 อาจารย์ณัฐธิดา บุตรพรม 
 วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

Who's Online

มี 141 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์