ปรัชญา : โยคา เว ชายเต ภูริ (ปัญญาย่อมเกิดขึ้นเพราะการฝึกฝน)

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

อาจารย์ชาตรี ทองวรรณ ประธานสาขาวิชา
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
วท.ม. (วิศวกรรมเครือข่าย) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชี่ยวชาญ ยางศิลา
 ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา เกียรตินิยม อันดับ 1)  สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เว็บไซต์  :  http://cheawchan.reru.ac.th
ประวัติการไปฝึกอบรม / สัมมนา

 

อาจารย์ประมูล สุขสกาวผ่อง
วท.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

 

 

 อาจารย์ ดร.ธีรพล สืบชมภู

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)  สถาบันราชภัฏรำไพพรรณี
ค.อ.ม. (คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 ปร.ด. (สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิธิศ วังโน
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) สถาบันราชภัฏวไลยลงกรณ์ฯ
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

 

Who's Online

มี 77 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์