ปรัชญา : โยคา เว ชายเต ภูริ (ปัญญาย่อมเกิดขึ้นเพราะการฝึกฝน)

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

1. ปรัชญา

         ผลิตบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ สนใจใฝ่หาความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรมและนำไปประยุกต์ใช้ตามความต้องการของสังคมและประเทศชาติ และไม่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศไปละเมิดคนอื่น

 

2. ความสำคัญ

          ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์มีบทบาทสำคัญต่อชีวิตประจำวันของสังคมทั้งระดับบุคคล องค์กรและประเทศชาติ ดังนั้น การพัฒนาประเทศเพื่อให้ก้าวทันและทัดเทียมนานาประเทศ จึงมีความจำเป็นต้องผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ให้มีความรู้ ความสามารถ และเพียงพอต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนสืบไป

 

3. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

     เพื่อผลิตบุคลากรระดับบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

    1) มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ
    2) มีความรู้ความสามารถด้านการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล (Database Administrator) พร้อมที่จะนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันทีอย่างมีประสิทธิภาพ
    3) มีความรู้ความสามารถด้านการวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้งและบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต พร้อมที่จะนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันทีอย่างมีประสิทธิภาพ
    4) มีความสามารถด้านการวิจัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ