ปรัชญา : โยคา เว ชายเต ภูริ (ปัญญาย่อมเกิดขึ้นเพราะการฝึกฝน)

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 (เล่มหลักสูตร)


8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา 


 8.1 นักเขียนโปรแกรม (Programmer/Developer) ทั้งในคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พกพา
 8.2 นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analyst and Designer)
 8.3 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (Computer Technical Officer)
 8.4 ผู้บริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Network and Internet Administrator)
 8.5 นักพัฒนาและบริหารจัดการเว็บไซต์ (Web Developer and Administrator)
 8.6 นักออกแบบสื่อกราฟิกส์ (Graphic Designer)
 8.7 เจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Supporting Personnel)
 8.8 ผู้บริหารจัดการระบบฐานข้อมูล (Database Administrator)
 8.9 ครูสอนสถานศึกษาเอกชน (Teacher for Private Education Institutions)
 8.10 ประกอบอาชีพอิสระ (Independent Professionals)