ปรัชญา : โยคา เว ชายเต ภูริ (ปัญญาย่อมเกิดขึ้นเพราะการฝึกฝน)

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

คณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชี่ยวชาญ ยางศิลา

ประธานกรรมการ

 

 

 รองศาสตราจารย์วิรัตน์ พงษ์ศิริ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 

 ดร.สถาพร มงคลศรีสวัสดิ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 ว่าที่ ร.ต.ดร.สมโชค เฉตระการ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

     

 

 อาจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี

กรรมการ

 

 อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ

กรรมการ

 อาจารย์ประมูล สุขสกาวผ่อง

กรรมการ

     

 

 อาจารย์กล้า ภูมิพยัคฆ์

กรรมการ

 

อาจารย์ประวิทย์ พิมพิศาล

กรรมการ 

อาจารย์ชาตรี  ทองวรรณ

กรรมการ 

     

 

 

 นางสาวภิญญาพัชญ์ วังภูงา

ผู้ช่วยเลขานุการ